• Benvinguts!!

    Aquesta és la web de la Filà dels Moros Marins, un espai d'informació, difusió, entreteniment i interacció entre tots els membres de la filà. I també un lloc per mostrar a tot el món tot el que envolta a aquesta filà amb tanta història al seu darrere.
    +Veure
  • 1

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE LA FILÀ DE MOROS MARINS

La Filà de Moros Marins (D'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions en C/ Sant Agustí, 52 46880 BOCAIRENT (València) amb NIF G46407359 posa a disposició en el seu lloc web morosmarins.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seues activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedisquen al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web morosmarins.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimisca, arxive i accepte a través d'internet i es trobe plenament informat. L'accés l lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització de lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguen produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena). 

SEGONA.- CONTINGUTS:

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directa o indirectament a través d'enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament eximit EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L'USUARI que introduïsca qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es puga derivar d'aquests continguts.

2.3.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en morosmarins.com. A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferits per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d'ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferits per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius.
3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers pogueren ocasionar en el lloc web.
3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, La Filà de Moros Marins col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que pogueren produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seua disposició en el lloc web són propietat de l'usuari que afirma en enviar-los la seua legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i autonòmica. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derive de les presents condicions generals els Jutjats d'Ontinyent (València) renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li. SEXTA.- En cas de que qualsevol clàusula del present document siga declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.